how to convert black money into white through stock market